چسب کاغذدیواری گرین گاروپول، چسب کاغذدیواری GREEN GARUPUL